icon rounded facebook    icon youtube

0
0

สายล่อฟ้า


งานตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า โรงงานผลิตเหล็ก อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

31 สิงหาคม 2566

งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ซอยบงกช 47 คลองหลวง ปทุมธานี

31 สิงหาคม 2566

งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า สโมสร ปิ่นเกล้า

31 มกราคม 2567
งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า สโมสร ปิ่นเกล้า

งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ปั้ม LPG กรุงเทพมหานคร

31 มกราคม 2567
 

งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า โครงการ ก่อสร้างโรงงาน Electrolux จ.ระยอง

31 สิงหาคม 2566
 

งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ร้านอาหาร จังหวัดชลบุรี

26 มกราคม 2567
 งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ร้านอาหาร จังหวัดชลบุรี

งานตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า โรงแรม ซอยสุขุมวิท 26

31 สิงหาคม 2566
 

งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ฝายยางกระฮาดน้อย จ.ชัยภูมิ

25 มกราคม 2567
 

งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า โรงงานขนม จังหวัดสระแก้ว

25 มกราคม 2567
   งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า โรงงานขนม จังหวัดสระแก้ว  

งานตรวจสอบหัวล่อฟ้า ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

31 สิงหาคม 2566